IInd Board of Study association Psychology in Nijmegen

The IInd board of Study association Psychology in Nijmegen:

Joeri Pisart (Chair)

Nicole Janssen (Secretary)

Josje de Valk (Treasurer)

Loulou Luteijn (Internal Affairs Officer)

Danny van der Roest (External Affairs Officer)