De oprichting van SPiN

In maart 2008 ontving ik als eerstejaarsstudente een email die aan alle studenten Psychologie was gericht. Het was een uitnodiging om mee te werken aan een nieuw initiatief, dat het SPS-NIP, de Introductiecommissie, de toenmalige studieverenigingen voor de afzonderlijke afstudeerrichtingen (derdejaars en master) en de Stichting Psychologenbond (ook wel ‘de Psybond’ genoemd, die op dat moment activiteiten organiseerde voor de eerste- en tweedejaars studenten), samen zou brengen in één grote studievereniging. Het bleek het begin van de oprichting van SPiN.

Enkele weken later nam ik deel aan de eerste vergadering van dit nieuwe initiatief dat voortkwam uit alle onderwijsvernieuwingen die in diezelfde periode plaatsvonden. Tijdens het voorstelrondje voelde ik me langzaam kleiner worden. Iedereen in de vergadering was derdejaars, al bijna of helemaal afgestudeerd en had verschillende commissies of zelfs besturen, vaak van de eerder genoemde organisaties, achter de rug. Maar op het moment dat ik mezelf voorstelde was het enthousiasme niet minder groot, want waar zij allemaal weinig zouden merken van hun inzet voor dit nieuwe initiatief, zou ik er nog jaren als student over mee kunnen denken én van profiteren. Want het belangrijkste doel van de vereniging in oprichting was (en is!) het ondersteunen van studenten Psychologie bij hun studie, en het bevorderen van contacten tussen studenten onderling en tussen studenten en medewerkers. Ideaal dus, als je daar in je eerste jaar al bij betrokken raakt.

Zo gingen we aan de slag. Met de juridische zaken die komen kijken bij het oprichten van een vereniging, met het leggen van contacten met alle betrokken partijen en voornamelijk ook het onderwijsinstituut, met het opstellen van een promotieplan om actieve leden en bestuursleden aan te trekken voor het eerste jaar van de vereniging en natuurlijk met het kiezen van een kleur en een naam. Voor die naam kwam van alles voorbij, van ‘Tabula Rasa’, ‘Bizar’, ‘Logos’ tot afkortingen als ‘S(tudenten)O(rganisatie)P(sychologie)’ en ‘S(tudievereniging)P(sychologie)i(n)N(ijmegen)’. Na het uitproberen van allerlei logo’s, het rondvragen bij andere studenten en lang wikken en wegen werd het, zoals jullie niet onbekend, SPiN. Een tijd lang dachten we als oprichtingscommissie dat de basiskleur van de vereniging paars zou gaan worden, want dit was opvallend en redelijk origineel. Helaas bleek daar op dat moment niet voldoende kleding en merchandise in beschikbaar en dus stapten we na enige discussie over op koningsblauw. Nu de blauwe spintruien zo sterk zijn ingeburgerd in het Nijmeegse studentenleven kunnen we ons natuurlijk weinig anders meer voorstellen.

De oplettende lezer heeft waarschijnlijk al in de gaten dat wat wij ons in de eerste alinea voor ogen hielden niet helemaal is waargemaakt. Er bestaan nog steeds een afzonderlijke introductiecommissie en SPS-NIP afdeling in Nijmegen en er zijn na de oprichting van SPiN ook weer afzonderlijke studieverenigingen opgericht voor de masters. Daarmee werd SPiN de studievereniging voor de bachelor Psychologie, maar ook de spil in dit web van organisaties. De communicatielijnen tussen SPiN en de andere organisaties zijn kort, vaak wordt samen opgetrokken bij de organisatie van activiteiten en je kunt prima bij zowel SPiN als een van de andere organisaties actief zijn tijdens je studie. SPiN heeft daarnaast vanaf haar oprichting al een sterk contact met het onderwijsinstituut. Een belangrijke factor in dit goede contact is de rol die SPiN vanaf het begin voor zichzelf voor ogen had (en heeft!) op het gebied van werkveld oriëntatie, een onderwerp dat voor de oprichting van SPiN door veel studenten als onderbelicht werd ervaren. Het idee voor een Experience Your Future bijeenkomst was al snel een feit en deze activiteit is alleen maar gegroeid gedurende de eerste jaren van SPiN.

De aftrap van de promotie van SPiN vond plaats door middel van een ‘Eindtro’ eind juni 2008, waar door middel van een informatiemarkt en allerlei gezellige activiteiten, zoals een kroegentocht en een BBQ, aandacht werd gevraagd voor de nieuwe studievereniging. Ook werd er druk gezocht naar actieve leden voor het eerste collegejaar dat na de zomer van start zou gaan. Het eerste kandidaatsbestuur dat op dat moment gevormd werd, viel daar min of meer midden in. Op 7 juli 2008 was de oprichting van SPiN echter pas officieel een feit, toen de statuten werden ondertekend bij de notaris. Daarom wordt elk jaar de Dies (de stichtingsdag, de verjaardag) van SPiN gevierd vlak voordat de zomervakantie van start gaat. Op de eerste Algemene Ledenvergadering, 29 september 2008, werd het kandidaatsbestuur gekozen tot het eerste bestuur van SPiN. De oprichting was daarmee afgerond en het eerste jaar kon van start.

Al snel groeide SPiN uit tot één van de grootste studieverenigingen van Nijmegen, die door haar uitgebreide aanbod elke student wel wat te bieden heeft. De gevarieerde en grote groep actieve leden die zich elk jaar weer inzet voor SPiN maakt steeds weer waar wat wij als oprichtingscommissie voor ogen hadden: een studievereniging die er is voor elke Nijmeegse student Psychologie. Wij waren verbaasd hoe snel onze ideeën werkelijkheid waren geworden en kunnen alleen maar hopen dat dit in de jaren die volgen zo blijft.

Kimberly Schelle

 

Het oprichtingsbestuur                        
oprichtingscommissie

Myrthe Krol
Tanya Kommeren
Xandra Quak

Overige leden van de
oprichtingscommissie

Vincent Ormel
Erik Bouwman
Hanni Saes
Brechje Tegelaers
Kevin de Goede

OWI

Het Onderwijsinstituut Psychologie bestaat uit de Directeur van het Onderwijsinstituut, de Onderwijscoördinator, de studieadviseurs en uit verschillende commissies, namelijk de Opleidingscommissie, de Examencommissie, de Commissie Studieadvies eerste jaar en de Introductiecommissie. SPiN neemt plaats als adviserend lid in de Opleidingscommissie, en vergadert maandelijks met de Onderwijscoördinator.

ALV

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het orgaan waar alle leden hun inspraak kunnen hebben. De ALV controleert het bestuur op haar beslissingen en de uitvoering van haar taken. Tevens kan zij zelf ook zaken voorstellen door middel van amendementen. Onderwerpen die besproken worden tijdens een algemene ledenvergadering zijn bijvoorbeeld het beleid en de begroting, statutenwijzigingen en analyses van enquêtes. Tevens worden ‘taskforces’ en de sollicitatiecommissie altijd eerst voorgesteld aan de ALV, alvorens zij beginnen met hun werkzaamheden.

OLC

De Opleidingscommissie (OLC) Psychologie Nijmegen, als onderdeel van het OWI, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs van onze opleiding. Hiervoor vraagt zij op regelmatige basis de input van studenten en docenten van deze studie. De OLC werkt dan ook op verschillende manieren samen met SPiN om dit doel te bereiken. Een bestuurslid van SPiN vertolkt ieder jaar de rol van adviserend lid binnen de commissie. De Opleidingscommissie bestaat daarnaast idealiter uit drie studentenleden voor de bachelor, drie voor de master, zes stafleden en een ander adviserend lid. De commissie vergadert onder andere over zaken als de ‘Onderwijs en Examen Regeling’ (OER), vakevaluaties, de kwaliteit van het onderwijs, de invulling van het curriculum, teacher reports, evaluaties, notities van het College van Bestuur en klachten van studenten.

Bestuur der SPIN

Het bestuur, bestaande uit zeven studenten, regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Ze is verantwoordelijk voor het organiseren en goed laten verlopen van activiteiten, maar ook voor de boekenverkoop, het ledenbestand en nog tal van andere organisatorische zaken. Het bestuur wisselt ieder jaar rond oktober, waarna zeven nieuwe studenten zich een jaar lang op het besturen storten.

SPS-NIP

Het SPS-NIP is een landelijke organisatie die zich inzet om voor alle studenten Psychologie van Nederland een goed beeld te schetsen van het werkveld, zodat zij zich goed kunnen oriënteren op de toekomst. Het Platform Nijmegen draagt hier zijn steentje in bij door een breed aanbod aan activiteiten aan te bieden en zich interactief op te stellen naar de Psychologie-student in Nijmegen. Bovendien werkt het Platform bij de organisatie van twee activiteiten, te weten de Therapieëndag en Experience Your Future, samen met SPiN om leden van beide organisaties een goed beeld te kunnen geven van het toekomstige werkveld.

Raad van Advies

De Opleidingscommissie (OLC) Psychologie Nijmegen, als onderdeel van het OWI, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs van onze opleiding. Hiervoor vraagt zij op regelmatige basis de input van studenten en docenten van deze studie. De OLC werkt dan ook op verschillende manieren samen met SPiN om dit doel te bereiken. Een bestuurslid van SPiN vertolkt ieder jaar de rol van adviserend lid binnen de commissie. De Opleidingscommissie bestaat daarnaast idealiter uit drie studentenleden voor de bachelor, drie voor de master, zes stafleden en een ander adviserend lid. De commissie vergadert onder andere over zaken als de ‘Onderwijs en Examen Regeling’ (OER), vakevaluaties, de kwaliteit van het onderwijs, de invulling van het curriculum, teacher reports, evaluaties, notities van het College van Bestuur en klachten van studenten.