Algemene voorwaarden

ALV 24-02-2014: Contributie- en betalingsvoorwaarden

Studievereniging Psychologie in Nijmegen Contributie- en Betalingsvoorwaarden
Betreffende de betaling van contributie van leden van de Studievereniging Psychologie in
Nijmegen (SPiN), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland gevestigd
te Arnhem onder nr. 09184577.

Artikel 1 Algemeen/definities
– De vereniging: de rechtspersoonlijkheid bezittende Studievereniging Psychologie in
Nijmegen (SPiN), gevestigd te Nijmegen.
– Leden: natuurlijke personen die conform de Statuten van de vereniging een lidmaatschap
zijn aangegaan.
– Verenigingsjaar: het verenigingsjaar loopt gelijk met het boekjaar conform het
Huishoudelijk Reglement, namelijk van 1 oktober tot en met 30 september.

Artikel 2 Verzoek tot lidmaatschap
Lid 1. Een verzoek tot lidmaatschap wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het bestuur en
bevat in ieder geval de personalia (volledige naam, geboortedatum en adres), het bank en/of
gironummer, studentnummer, e-mail adres en telefoonnummer van het lid en een ingevuld
Euro-incasso formulier.
Lid 2. Het bestuur kan besluiten tot het niet toelaten van leden zoals staat omschreven in
artikel 6 van de Statuten van de vereniging.

Artikel 3 Persoonsgegevens
Lid 1. De vereniging behoudt zich het recht ingevulde persoonsgegevens te gebruiken ten
behoeve van de werkzaamheden binnen de studievereniging.
Lid 2. De persoonsgegevens worden te allen tijde intern gehouden tenzij de Algemene
Ledenvergadering toestemming verleent om de gegevens aan derden beschikbaar te stellen.
Het bestuur kan een commissielid bepaalde informatie, die het commissielid nodig heeft
voor de goede uitoefening van zijn taak, verstrekken.

Artikel 4 Contributie
Lid 1. De inschrijving als lid van de vereniging in het ledenbestand geschiedt conform de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en vindt plaats tegen een
jaarlijks verschuldigde contributie zoals die door de Algemene Ledenvergadering uiterlijk
acht weken voor het einde van het verenigingsjaar wordt vastgesteld.
Lid 2. De leden zijn de contributie verschuldigd op de eerste dag van het verenigingsjaar,
respectievelijk op de dag van inschrijving als lid.
Lid 3. Bij toetreding in de loop van het verenigingsjaar is steeds een jaarcontributie voor dat
jaar verschuldigd.
Lid 4. Contributie-inning geschiedt middels een automatisch incasso en wordt uitgevoerd op
een door het bestuur te bepalen moment in het verenigingsjaar.

Artikel 5 Opzegging
Lid 1. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar geschiedt conform
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
Lid 2. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt bij opzegging conform lid 1 van dit artikel.
Lid 3. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk
binnen een maand nadat een contributiewijziging krachtens artikel 4 lid 1 van deze
voorwaarden is medegedeeld.
Lid 4. De vereniging kan het lidmaatschap per ommegaande opzeggen, indien het lid
ondanks herhaald rappel in gebreke blijft. Het lid blijft gehouden de verschuldigde
contributie of andere uit lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen te voldoen.
Lid 5. Een lid dat heeft opgezegd, blijft gehouden te voldoen aan de financiële verplichtingen
welke uit zijn lidmaatschap of deelneming aan activiteiten voortvloeien.

Artikel 6 Wanbetalingen
Lid 1. De vereniging is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten ter incasso aan het lid of de afnemer in rekening te brengen. De
buitengerechtelijke kosten is het lid verschuldigd vanaf het moment dat zij in verzuim is en
de vordering uit handen is gegeven.
Lid 2. Voor de omvang van de buitengerechtelijke kosten geldt de declaratie van de
betreffende advocaat, deurwaarder of incassobureau als bewijs.
Lid 3. Bij wanbetaling is de vereniging gerechtigd de levering van producten en diensten uit
hoofde van het lidmaatschap, inschrijving of overeenkomst met de vereniging op te
schorten. Na volledige betaling van de verschuldigde contributie zal het lid vanaf dat
moment weer in aanmerking komen voor de ledenservice.

Artikel 7 Toepasselijk recht
Lid 1. Op het lidmaatschap bij de vereniging is het Nederlandse recht van toepassing.
Lid 2. Dit reglement dient door de Algemene Ledenvergadering uiterlijk twee maanden vóór
het einde van het verenigingsjaar te worden vastgesteld.
Lid 3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien wordt er doorverwezen naar
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Studievereniging Psychologie in
Nijmegen.
Aldus opgesteld door het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen en
vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 februari 2014

Ik geef SPiN toestemming om mijn studentenstatus op te vragen bij de Dienst
Studentenzaken

Overige algemene voorwaarden

Voor onze ledenadministratie is het noodzakelijk een aantal gegevens van onze leden vast te
leggen. Naast naam, adres en telefoongegevens gaat het om:

  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Rekeningnummer en BIC code
  • Ingangsdatum lidmaatschap
  • Studentnummer

Bij de Secretaris kan je altijd vragen om inzage in de over jou vastgelegde gegevens en een
verzoek indienen om deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Tevens kun je deze
gegevens ook zelf inzien en wijzigen als je inlogt op jouw account op de website.

Wijze van gebruik
Deze gegevens gebruikt Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN) voor de eigen
ledenadministratie, het innen van contributie en om met de leden te communiceren.
Het e-mailadres gebruikt SPiN om met de leden te kunnen communiceren.
Daarnaast gebruiken we de gegevens voor het aanvragen van subsidie en/of
bestuursbeurzen bij verschillende onderdelen van de Radboud Universiteit. Specifiek geldt
dit voor het studentnummer, waarbij SPiN het studentnummer kan gebruiken om de
studentstatus van de leden bij de Radboud Universiteit op te vragen in het kader van de
aanvraag van subsidies en/of bestuursbeurzen.
Door lid te worden geef ik SPiN toestemming om mijn gegevens zoals hierboven beschreven
te gebruiken.